FOR IMMEDIATE RELEASE: The Fight to Save Clinton Lee Young

 

 

We at BTR have been asked to help represent the case and plight of Mr. Clinton Young. Mr. Young is currently facing a pending October 26, 2017 execution warrant, issued in June of this year by Judge Robert Moore. Judge Moore was a visiting judge to the 238th District Court in Midland Texas.  Mr. Young was convicted of double murder in Texas in early 2003 over incidents occurring between November 24 and 26, 2001. Details surrounding the deaths of both Doyle Douglas and Samuel Petrey have always been contentious in nature. Recent forensic testing has surfaced that corroborates Mr. Young’s description of the events that unfolded in November of 2001.

A Jessica Vilerius documentary, Dead Met De Dood or Deal with Death: Clinton Lee Young, documents the subjects and details in this tragic case from Midland, Texas. Ms. Vilerius is a Dutch filmmaker who cares deeply about injustice and the death penalty. We will be attempting to contact Ms. Vilerius to get her perspective on the case in the coming days. The documentary linked below is in Dutch but is easily understandable for those who do not speak the language. An international (English subtitled) version of the powerful Jessica Vilerius documentary available on Vimeo is linked at the end of this article. We urge everyone to please give this documentary your attention and look forward to your responses and help.

 

We were forwarded a copy of the October 2, 2017 Writ of Habeas Corpus filed on behalf of Mr. Clinton Young. In the 250-page writ, Mr. Young’s team of public defenders have raised a litany of evidence and issues related to Mr. Young’s odyssey through the judicial system in Texas. We will be looking at the writ in much more detail shortly. Issues ranging from Brady violations to ineffective assistance of counsel to new DNA and gunshot residue tests make a strong case for Mr. Young’s defense. We urge everyone to consider this incredibly important, possibly landmark case. We at BTR will be happy to answer any questions and to pass issues along to Mr. Young’s team as we work diligently, with your help, in obtaining justice for this young man.

 

Due to the many and varied issues raised by defense counsel, Mr. Young was granted an evidentiary hearing scheduled for October 16, 2017. Central to these new arguments are issues surrounding a pair of gloves worn on the night of Mr Petrey’s murder. Co-defendant David Page has admitted to wearing these same gloves the night of the shooting. No one has ever claimed Mr. Young wore the gloves at any time throughout the investigation and trial. Recent testing shows the gloves to be saturated with gunshot residue. The gloves also contain the DNA of David Page and not that of Clinton Young. There are many twists and turns concerning the conflicting stories told by David Page and we will get to those shortly in another space.

 

As of October 10, 2017, the 385th Judicial District Court has canceled the hearing scheduled for the 16th and will issue a decision without hearing Mr. Young or Page. No date has been given for this decision. Defense counsel has asked for the execution warrant to be rescinded in light of new evidence. Interesting to note that Page was set to testify in the above hearing after being granted immunity for any pertinent testimony. One is left to wonder if he was indeed willing to take responsibility for shooting Samuel Petrey. The judge’s decision to cancel the hearing without hearing from either Young or Page is also shrouded in mystery. Why offer immunity to Page for his (possibly yet again changing) testimony, only to then cancel the hearing altogether? We will be seeking answers to these and other questions in the coming days. 

 photo from https://www.clintonyoungfoundation.com/

 

In this case, we have the stories of two tragic and needless deaths. The families of those who lost their lives needlessly can never be compensated for their losses. We also have the stories of several co-conspirators whose lives were forever changed over some horrendous choices. The lives of those surrounding these young men have been forever altered as well. We have a Dutch film-maker who saw something that made her want to investigate and to dig deeper where a criminal justice system in the US had chosen not to. Instead deciding to simply end a man’s life rather than looking for the TRUTH.

Mr. Young’s defense team has just today launched a new website for people wishing to come together in support of this extremely important cause. We, as a society owe our support and our devotion to stopping instances of injustice in this and other countries. The United States may be embroiled in political controversy, but issues of justice and right and wrong transcend political ideology. We invite people from all over the world to join us in our quest to shed light on the case of Clinton Lee Young and to bring his plight into the mainstream of our discussions on justice reform. Join us in our efforts to stop another senseless state sponsored killing based on false testimony and evidence. Help us save Clinton Lee Young.

Mr. Young’s new website is here:

saveclintyoung

 

More very soon from Mr. Young’s team and from us here at BTR.

Join the discussion on Twitter via: @betherainorg or #BeTheRain

On Facebook you will find us at: Be The Rain on Facebook

 

International version of the powerful Jessica Vilerius documentary available on Vimeo:

Deal with Death – International – EngSubs from Posh Productions on Vimeo.

 

More on Clinton Young Legal Efforts here at BTR:

Texas Attempts To Keep Clinton Young’s Defence In The Dark

Will Attorneys Be The Death of Clinton Young?

Tags:

 • mm

  Writer, Editor, Advocate for change. Freedom is what we make it. Join the conversation.

 • Show Comments (3)

 • MN

  The above documentary is available in an international version, with English subtitles, on Vimeo:
  https://vimeo.com/212748838

  • mm
   PS McRainy

   International (English subtitled) version added to the article and posted to Twitter/ Facebook. Thank you very much for sharing!!

 • Grace Winterwood

  Artikel vertaald via Google Translate hieronder
  VOOR ONMIDDELIJKE VERSLAG: De strijd om Clinton Lee Young te redden
  Wij bij BTR zijn gevraagd om de zaak en lot van meneer Clinton Young te helpen vertegenwoordigen. Mr. Young is momenteel geconfronteerd met een in afwachting van 26 oktober 2017 executieregeling, uitgegeven in juni van dit jaar door rechter Robert Moore. Rechter Moore was een bezoekende rechter bij het 238e District Court in Midland Texas. Mr. Young werd in 2003 vroeger veroordeeld voor dubbele moord in Texas over incidenten die tussen 24 en 26 november 2001 plaatsvonden. Details over de dood van zowel Doyle Douglas als Samuel Petrey zijn altijd in strijd met de natuur. Recente forensische tests hebben opgevolgd die de heer Young’s beschrijving van de gebeurtenissen die in november 2001 ontvouwen zijn bevestigd.
  Een documentaire van Jessica Vilerius, Dead Met De Death of Deal with Death: Clinton Lee Young, documenteert de onderwerpen en details in dit tragische geval uit Midland, Texas. Mevr. Vilerius is een Nederlandse filmmaker die zich veel zorgen maakt over onrecht en doodstraf. We zullen proberen om mevrouw Vilerius te contacteren om haar kijk op de zaak te krijgen in de komende dagen. De onderstaande documentaire is in het Nederlands, maar is gemakkelijk te begrijpen voor degenen die de taal niet spreken. Een internationaal (Engels ondertiteld) versie van de krachtige Jessica Vilerius-documentaire die beschikbaar is op Vimeo is aan het eind van dit artikel gekoppeld. Wij raden iedereen aan om deze documentaire alstublieft uw aandacht te geven en kijk uit naar uw reacties en hulp.
  Wij werden een kopie van het Writer van Habeas Corpus, 2 oktober 2017, ingediend namens de heer Clinton Young. In het 250-pagina schrift heeft meneer Young’s team van publieke verdedigers een groot aantal bewijzen en kwesties gerelateerd aan de heer Young’s odyssey door het gerechtelijk systeem in Texas. We zullen binnenkort op het schrift in veel meer details kijken. Problemen die variëren van Brady-schendingen tot ineffectieve bijstand van adviezen over nieuwe DNA- en gunshotresidietesten, vormen een sterke zaak voor de verdediging van Mr. Young. Wij raden iedereen aan om dit ongelooflijk belangrijke, mogelijk landmark-geval te overwegen. Wij bij BTR zullen graag vragen stellen en problemen doorgeven aan het team van Mr. Young, omdat wij met uw hulp hard werken met het verkrijgen van gerechtigheid voor deze jonge man.
  Door de vele en gevarieerde kwesties die door de verdedigingsadviseur werden opgeworpen, werd meneer Young een hoorzitting voor 16 oktober 2017 toegekend. Centraal in deze nieuwe argumenten zijn problemen die betrekking hebben op een paar handschoenen die gedragen worden in de nacht van de moord op de heer Petrey. Co-verweerder David Page heeft toegegeven dat deze zelfde handschoenen de nacht van de opname dragen. Niemand heeft ooit gezegd dat meneer Young de handschoenen te allen tijde tijdens het onderzoek en het proces heeft gedragen. Recente tests tonen aan dat de handschoenen verzadigd zijn met schotresiduen. De handschoenen bevatten ook het DNA van David Page en niet van Clinton Young. Er zijn veel wendingen over de tegenstrijdige verhalen verteld door David Page en we zullen binnenkort naar een andere ruimte komen.
  Vanaf 10 oktober 2017 heeft de 385e gerechtelijke rechtbank de hoorzitting voor de 16e geannuleerd en zal een beslissing nemen zonder de heer Young of Page te horen. Er is geen datum gegeven voor deze beslissing. Defensieadviseur heeft gevraagd om de executieregeling te herroepen in het licht van nieuw bewijs. Interessant om op te merken dat Page werd ingesteld om te getuigen in de bovengenoemde hoorzitting nadat zij immuniteit kreeg voor enig relevant getuigenis. Men hoeft zich af te vragen of hij inderdaad bereid was verantwoordelijkheid te nemen voor het schieten van Samuel Petrey. De beslissing van de rechter om de hoorzitting te verhinderen zonder gehoor van Jonge of Pagina te horen is ook in mysterie gehuld. Waarom bieden immuniteit aan Page voor zijn (misschien nog steeds veranderde) getuigenis, alleen dan om de hoorzitting geheel te annuleren? We zullen de komende dagen antwoorden op deze en andere vragen zoeken.
  In dit geval hebben we de verhalen van twee tragische en onnodige sterfgevallen. De families van degenen die hun leven onnodig verloren hebben, kunnen nooit gecompenseerd worden voor hun verliezen. We hebben ook de verhalen van verscheidene co-conspirators, wiens levens voor altijd veranderd werden over een aantal verschrikkelijke keuzes. De levens van degenen die deze jonge mannen omringen, zijn voor altijd veranderd. We hebben een Nederlandse filmmaker die iets zag dat haar wilde onderzoeken en deper verdiepen waar een strafrechtstelsel in de VS niet had gekozen. In plaats daarvan te beslissen om gewoon het leven van een man te stoppen, in plaats van op zoek naar de WAARHEID.
  Mr. Young’s defensie team heeft vandaag vandaag een nieuwe website gelanceerd voor mensen die willen samenkomen ter ondersteuning van deze uiterst belangrijke oorzaak. Wij, als een samenleving, zijn onze steun en onze toegewijdheid te danken aan het voorkomen van onrecht in deze en andere landen. De Verenigde Staten kunnen in politieke controversie worden aangewakkerd, maar kwesties van rechtvaardigheid en recht en onjuist overstijgen de politieke ideologie. Wij nodigen mensen uit de hele wereld uit om ons bij te dragen in onze zoektocht naar de zaak van Clinton Lee Young en om zijn lot in de gang te brengen in onze discussies over gerechtelijke hervormingen. Doe mee met onze inspanningen om een ​​ander zinloos staatsgebonden moord te stoppen op basis van valse getuigenis en bewijs. Help ons redden Clinton Lee Young.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

 • name *

 • email *

 • website *

Ads

You May Also Like

Daniel Holtzclaw and the Damning DNA Evidence…That Wasn’t

  09.07.2017 by @WinterwoodGrace Prosecutors have made much of the DNA evidence used to ...

Holtzclaw vs Media-Fueled Public Opinion

Daniel Holtzclaw is serving 263 years for crimes he did not commit. His trial ...

Brady be the new buzzword:

  07.18.2017   by @51kikey   Speaking to an ex-friend a week or so past I ...

No Banking on Pot

      Cannabis legalization seems to be gaining more ground. As 2018 opened, ...

In the case of Brendan Dassey…

            02.19.2017 by @Reform_Juctice     On February 14th, ...